Mensen ontwikkelen zich sneller op basis van talenten

De TMA Methode biedt uitstekende kansen voor mensen om hun competenties te ontwikkelen. Mensen worden in zijn algemeenheid toegetrokken naar dingen die prettig en veilig zijn en weren dingen af die als onveilig en onprettig worden ervaren. Vanuit het bovenstaande geldt dat mensen eerder en gemotiveerder tot actie overgaan als ze weten dat ze ergens goed in zijn. Daarnaast komen mensen ook sneller in actie als ze weten op welke vlakken ze talentvol zijn.

Als mensen niet weten of ze ergens goed in zijn of weten dat ze ergens niet goed in zijn of iets moeten doen dat niet bij hun behoeften past, is de natuurlijke neiging groter om zich op dit vlak af te wenden en zich niet te ontwikkelen. Niet dat dit onmogelijk is, het vereist alleen veel meer wilskracht. Dus als je mensen stimuleert om te werken aan zaken waar ze geen behoefte en/of talent voor hebben, kost dat meestal veel moeite om ze zo ver te krijgen. De natuurlijke reactie van mensen is namelijk om zich daarvan af te wenden. Als je zo iemand begeleidt, is de kans aanwezig dat de persoon zich inspant zolang je er bovenop zit. Maar als je je omdraait, houdt de persoon zich liever bezig met dingen die hij leuk vindt en waar hij talentvol is.

Ontwikkeling als proces

Als je mensen succesvol met de TMA Methode wilt ontwikkelen, volg je bij voorkeur het volgende proces

Ontwikkelbaarheid van competenties

Competenties, ook wel gedragsvaardigheden genoemd, zijn in principe altijd te ontwikkelen. Hoe makkelijk of moeilijk dat voor een kandidaat is, hangt af van zijn aanleg voor de competenties op basis van zijn drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten.

Competenties worden geoperationaliseerd door expliciet gedrag. De aanleg en daarmee dus de ontwikkelbaarheid van competenties wordt bepaald door de gedragingen die aan een competentie zijn gekoppeld. Hoe dichter deze gedragingen bij de talenten liggen, hoe groter de ontwikkelbaarheid van de competentie, zeker wanneer daarbij de juiste stimulansen uit de omgeving worden geboden.

Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat iemand die een bepaald talent heeft automatisch de bijbehorende competenties beheerst of vertoont. De omgeving kan bijvoorbeeld een sterk belemmerende factor zijn. De drijfveren en talenten van een kandidaat zijn enkel een indicatie of een competentie makkelijker dan wel moeilijker ontwikkelbaar is. Talenten garanderen niet dat iemand de competentie met bijbehorende gedragingen daadwerkelijk beheerst of correct gaat vertonen.

Bovenstaande koppeling tussen talenten en drijfveren enerzijds en competenties anderzijds wordt uitgelegd aan de hand van de TMA visie op competentiemanagement en talentmanagement. Duidelijk wordt dat door goede alignment tussen mens en organisatie meer performance wordt behaald door het inzetten van talenten van mensen. Van talent naar performance!

Competentiemanagement gaat over één heldere competentietaal spreken in de organisatie, ofwel het gewenste gedrag vanuit organisatieperspectief helder maken. Als het expliciete gewenste gedrag van een competentie wordt vertoond, worden daarmee de (functie)taken waarschijnlijk ook goed uitgevoerd. Door het goed uitvoeren van de taken worden de resultaten van de functie behaald. Als zo de meeste functies succesvol worden volbracht, worden de afdelings- en organisatiedoelen waargemaakt. Hiermee is de kans groot dat de uitgestippelde strategie en missie slagen.

Talentmanagement gaat over het in beeld krijgen en vervolgens optimaal inzetten van talenten van medewerkers. Talenten beschouwen wij als het positieve gedrag wat voortvloeit uit de drijfveren van mensen. Vanuit deze talenten en drijfveren volgt (onbewust) voorkeursgedrag.

Binnen de TMA Methode is de relatie gelegd tussen de competenties en het voorkeursgedrag dat voortvloeit uit de talenten. Organisatiedoelen worden behaald als mensen gaan werken vanuit hun talenten en op de competenties waarvoor ze aanleg hebben en waarvan ze energie krijgen. Hierdoor vinden mensen hun werk interessanter en leuker en dat leidt tot betere prestaties en meer betrokkenheid. Dit is de keten van competentiemanagement en talentmanagement, ofwel alignement tussen mens en organisatie. In het volgende model staat dit schematisch weergegeven:

Om het competentiepotentieel van een kandidaat in kaart te brengen, kun je een TMA Talentenanalyse afnemen. Je krijgt overzichtelijk weergegeven welke competenties makkelijk, redelijk of moeilijk te ontwikkelen zijn.

Talent management software

TMA Talent Game

Met de TMA Talent Game kan men op een laagdrempelige manier antwoord krijgen op teamvragen als: welke talenten heeft iemand en hoe kunnen we de kwaliteiten van teamleden beter ontwikkelen?

Bestel de game
Download in de App Store
Google Play

Consultancy

TMA heeft hoogwaardige adviseurs en een partnernetwerk met ervaren experts om advies uit te brengen over de ontwikkeling van mensen. Meer weten over onze services? Neem dan contact met ons op. Wij luisteren graag naar alle vragen op dit gebied en doen desgewenst een vrijblijvend voorstel.

Direct contact? Ik help u graag op weg

Francisca Schroer
Francisca SchroerOwner, TMA Methode
info@tmamethod.com
030-2670444

Wij nodigen je uit je vrijblijvend met TMA te verbinden via:

TMA Professional Community
TMA OPEN LINKEDIN GROUP
VOLG ONS OP FACEBOOK
VOLG ONS OP INSTAGRAM
VRAAG VRIJBLIJVENDE TMA DEMO
TMA INTERNATIONAL COMPANY PAGE LINKEDIN

De volgende duizenden organisaties gingen u voor…